دیدگاههای آرمانی
 
   صداقت و درستکاری
   صداقت و درستکاری  در تمامی  فعالیتهای  سازمانی محور اصلی رفتار ما می   باشد.
   جهانی شدن
   با رعایت ارزشهای اخلاقی یک گروه اقتصادی معتبر درسطح جهانی بشویم که موجب افتخار وسرافرازی برای ایران و ایرانی باشد.
   اول شدن
   در هرفعــالــیتی ( چه تولیدی  -  چه خدماتی ) که وارد شــدیم ، بایستی اول باشـــیم.
   شایسته سالاری
   شناسائی و انتخاب همکاران  متعهد ، سخت کوش و متخصص  و ایجاد شرایط مناسب  برای رضایتمندی پرسنل از طریق احترام و تکریم معنوی و بکارگیری سیستم انگیزشی مادی (پاداش عملکرد و مشارکت درسود) و حذف افراد ناشایست و نالایق.
   تعلق و تعهد به قرنهای آتی
   به  گونه ای سازماندهی و رفتار میکنیم  که  قرنهای آتی شاهد تداوم فعالیت ما باشد.
  
تنوع
   درتوسعه گروه انواع خدمات و تولید محصول و با حفظ استقلال اقتصادی هر واحد بکار گرفته می شود.