مشتریان اصلی

مشتریان اصلی شرکت ارکان لوله همدان عبارتند از:

 
 
                                                                 
                                
       
  كالاي پتروشيمي    بهره برداري نفت و گاز گچساران
  آب منطقه اي همدان آب و فاضلاب هرمزگان
  آب منطقه اي كرمانشاه آب و فاضلاب خوزستان
  آب منطقه اي فارس آب و فاضلاب كرمانشاه
  آب و فاضلاب روستايي گلستان آب منطقه اي لرستان
  آب و فاضلاب روستايي همدان آب و فاضلاب روستايي شيراز
  آب و فاضلاب يزد جهاد كشاورزي فارس (خرمبيد)
  جهاد كشاورزي فارس ( اقليــد )